Ehschte Klass


Leev Lütt,

en wahre Jeschecht: Densdachnohmeddach S 6 von Essen noh Nippes - ehschte Klass. Em Ware setze e paah Lütt – onger angerem eene met nem anjeschmoddelten Outfit. Steecht ne ne jewechtije Kähl zo, stotzt, on et entweggelt sech foljende Dialoch: "Sidder nit dr Meenong, datter hee falsch sid, ehr Penner?" "Ech jlöv nit." "Ehr stenkt noh Bier. Maht datter hee ruskömmt, dat es ehschte Klass!" Als drop kinn Reakzjon kütt, schnapp sech de Bramarbas dä em 'Penneroutfit' on treckt em vom Setz. Drop sprengt e Fräuke vom Näwersetz hoch, doht de Jrowian anfooche: "Lossense sofott de Här hee loss, sons kriddert met mech ze donn!" "Wat wollt ehr dann, ehr emanzepeehte Weltverbesseren! Dat jeht üch janix an!" "Dat jeht mech woll wat an; on se wessen doch öwerhaups nit, of de Här en jöldije Fahrkaht hät odder nit. Wenn nit, dann esset emmer noch si Problem on nit dat von üch!" "Dä soll sech woangersch hensetze, ech hann ehschte Klass on loss mech von sonne Penner nit minn bezahlte Leestong kapott mache!" Et Fräuke: "Setzt ehr üch doch woangersch hen! Et es Platz jenoch! On em öwrije jeht üer Verhalde an de Minschewöhd, on domet doht ehr minn bezahlde Leestong mendere!"

Et kütt wie et komme moss: Fahrschingkontroll! On siehe do, de 'Penner' hät e Ehschte­Klass-Ticket. Beträdenes Schweeje beem Jroßkotz. De 'Penner' treckt drop e Händy rus, röpt eene an on säht för däm: "Ech komm jetz met de S-Bahn. Doht mech doch ne Ware zom Bahnhoff schecke, ech moss hütt owend noch do on do hen." En Kettwich steht de 'Penner' op on säht em Vörbeijonn för dat Fräuke: "Dank üch, dat ehr üch enjemescht hat!" on för dä Bramarbas: "Ech ben öwrijens ne janz hochbezahlte Penner!" on steech us.

Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes