Dütschlandtour


Leev Lütt,

jetz es och hee lossjejange. De Jongens met de Rädches hant ehr Dütschland-Tour, wat sonn Tour-de-France-Verschnett es, bejonne. Jestere wor de Proloch on hütt de ehschte Etapp. Wollemer hoffe, dat dat en ehrlech Veranstaltong wöhd on nit wedder sonn Doping-Toürke. Jottseidank hant se alle Sönder, die se erwescht hant, rusjeschmesse.

Dem T-Mobile-Team es endlech de Ensecht jekomme, ehrem Pseudo-Star Ullrich samt sinne onselije Mentor Pevenage dat Rädche vör de Dör ze stelle. Wenn se dat schonn e paah Jöhrkes fröher jemaht hädden, on statts de Ullrich ne angere zom Team-Baas jemaht hädden, hädden se secherlich af on an ne Erfolch mieh jehatt.

Och dem Fernsiehe es langsam e Lecht opjejange. Et Ehschte on et 2DF send am öwerläje, of et nit besser wör, op düere Öwerdraronge von sonn Chemo-Toürkes ze verzechte on de Zoschauerbeidräch för jet Nötzlecheres ze verwende. Ech hör et met Freud, äwwer ech jlöv et ehsch, wenn ech et (nit mieh) senn.

Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes