Mondahtscholl


Leev Lütt,

hütt ens ehschmol jet en eejene Sach. Em Artekel von letzde Woch es ons Setzerei dä Fähler passeeht, dat se en dem Kästche onge dat Woht "taube" (för "dowe") anstatts met kleenem "t" met jroßem "T" jeschreewe hät. Mer hant et zwor selvs jemerkt, äwwer do wor et schonn zo spät.

De mieste von Üch hant et och jemerkt. För all die, denne dat nit opjefalle es, dommer hee nochens op de nähste Mondaht-Liehrjäng verwiese, die am 16., 18. on 24. Oktober anfange. De Ongerrecht es jetz am Burchplatz 12 (henge dörch – ehschte Etasch) on deht öm 6 Ohr owens bejinne.

Weil sech äwwer de Düsseldorwer Sparkass em Jäjesatz zo ehrem Kölsche Pandang beem Sponsoring stark zoröckhält, mosste de Stodijejeböhre jetz op 30,– € anjehowe wehde. Dat es vill Jeld. Deswäje deht ons Ziedong dree Stodijeplätz spendeere. Schrifft ons bes zom 31. 8. 2006 en Postkaht met dem Stechwoht "Mondahtscholl" (an: Düsseldorfer Anzeiger, Karl-Geusen-Str. 185, 40231 Düsseldorf). Onger alle Ensender wehde de dree Freiplätz usjelost.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes