Jet Jodes von de Bahn


Leev Lütt,

för öwer de Bahn kammer vill schriewe ~ vör allem Beschwerde. Hütt wollemer äwwer mar Posetiwes berechte, weil se sech dat och verdennt hät. Öwermorje wöhd nämmech am Haupbahnhoff öm 1.oo Ohr meddachs ne nüe Openthaltsroom (em Querjang onge bei Jleis 13) för de Schöler von de Scholl för Hörbehenderte eröffnet.

Dat es en schön Sach för all de Jurendleche, die jede Dach von jotwede en NRW noh Düsseldorf anriese mösse, öm för hee en ehr Scholl jonn ze könne. Ent Läwe jerofe wohde es dat von de Frau Pastuur Melchior-Giovannini. Janz vill Sponsore (Akzjon Minsch – Deutsche Bahn – Kämpgen-Steftong – de Kerch – MäcDonald – Steftong Wollfahtspfläch on angere) hant sech onger de Fäderföhrong von Educon zosammejedonn, öm denne ne schöne Openthaltsroom ze präsenteere.

Von de Projektjelder wehde och noch zwee Metärbieder on ne Praktekant bezahlt. On Seelmeyers Jörch, Baas vom Bahnhoff, hät denne dat Röömke meetfrei öwerlasse. Ech treck dr Hot!


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes