Sörvis ?


Leev Lütt,

öwerall kann mol wat schief jonn. Dat wisse mr on draren et met Jedold. Wat angersch esset, wenn et sech erjenswo hööpe deht. Do es för zom Beispill de Bahnhoff en Benroth. Do halde S-Bahne on de Rejionalexpress. Deswäje fahre vill Lütt von do zor Ärbied. Die stonn dann op'm Perrong, wahde op ehre Zoch on freue sech, wenn dä fahrplonmäßich kütt.

Dat es nit emmer de Fall. Off hät dr Zoch Verspätong odder fällt janz us. Dann deht mr eejenslech erwahde, dat de Bahn dodröwer enfomeeht. Äwwer dat deht se äwens off jenoch nit. Ofwoll do och kinn Anzeijetafele send, kütt zo off kinn Ansach dörch de Lautsprecher. De Bahn säht, dat se dozo nit verpflechtet wör. De Lautsprecher wöre doför do, öm för schnelle Fähnzöch ze warne, die do dörchjöcke. So wesse de Lütt nit, wann et besser wör, ne angere Zoch ze nähme odder ze wahde. Beschwerde hölpe wennich. Laut Bahn mosste dech selvs enformeere: 0180-346 40 06 odder "www.Bahn.de/Planen & Buchen/Aktuelle Ankunft/Abfahrt". Wäm dat nit passe deht, dä soll sech beschwiere: 0180-519 41 95.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes
 

PS.: Bei de Reichsbahn wör dat nit passeeht.