Röv af am Valentinsdach


Leev Lütt,

am 14. Feberwar 269 hät dä römesche Amperör Claudius de Zwedde dä Beschoff Valentinus us Terni enthoopte losse. Dat wor doröm, weil de Beschoff ne chressleche Vörturner wor on dat Chrestedom de offezjelle römesche Jötter nit anerkannt hät. Späder hät sech dat Blatt jewendet, on de Chreste dont zengerdäm Angerschjlöwije malträteere. De Kerch hät dä Beschoff met demm abben Kopp, dä öwrijens en Krumbach en Bavarija beijesetzt es, hellich jesproche on de 14. Feberwar zo sinnem Nomensdach jemaht.

Weil dä Beschoff emmer jot zo Verleevte wor on stiekum och Päärches verhierodt hät, es hä zom Schotzpatron för Verleevte awangzeeht. On die dont sech am 14. Feberwar emmer e paah Blömches odder sojet schenke. De Angelsachse hant domet anjefange. Sit nochem Kreech jibbet dat och bei ons. Dat es schön – och för de Blomejeschäfte. Janz besongersch schön es för all, die Valentin odder Valentina heeße. Denne dommer heemet janz hähzlech jrateleere.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes