Dr Dativ es däm Jenetiv sinne Dot


Leev Lütt,

letzde Schabbes em Schauspillhuus: Usverkooft! Dä jroße Saal voll bes zom letzde Platz! Woll weil do wat janz Schröckleches jebode wohd: Wies nämmech eene Fall dörch ne angere zo Tode kütt. Sicks Bastes hät et sech nit nämme losse, däm jeneichte Poblekom ze explezeere, woröm dr Dativ däm Jenetiv sinne Dot es. Die schonn in sinn Böhk beschreewene Moritate hät hä do so locker röwerjebraht, dat de Lütt bejeistert metjejange send.

Deutsche Sproch – schwere Sproch. Hee jov et Deutschongerrecht op janz verjnöchleche Aht on Wies - met ohne erhowene Zeijefenger. Et jov anschauleche Beispille met de Spillzüchieserbahn on op de Jroßlingwangk. On och bei de jesangleche Enlare leef Bastes zo Hochform op. Wat bruche mer noch Mireij Matjöh on Pitter Alexander separat, wemmer hee alles en eenem krieje? Bloss wenn hä ons Düsseldorwer 'Mops' als Miehzahl von 'Mop' verklickere well, mache mer nit met. Hee heeßt dat emmer noch 'Möpp' on nix angeres!


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes