De Monte-Carlo-Korv am Stresemannplatz


Leev Lütt,

zenger letzdem Friedach es de Ömbau vom Stresemannplatz afjeschlosse. Dat hät zwor 2wee Milljone jekoss, äwwer doför es dr Verkiehrsfloss erhävlech verbessert wohde, on de Onfalljefahr wohd jesenkt. Dr Haupautostrom kann nu flössich von de Jraf-Adolf- en de Karlstroß jöcke on omjekieht. Och de Scheure-, Mintrop- on Stresemannstroß send jot anjebonge. Dank en nüe Ampelschaltong kommste do jetz och met de Lektresche zöjich vöran.

Zom angere es dä Platz och optesch völlich ömjestaldt wohde. Et Jieses Tita hät do em Opdrach von de Stadtverwaltong ne echte Henkicker jeschaffe: 114 Yucca-Palme op 21 Insele us alde Autoriepe belde e attraktev Konswerk meddemangs em Haupverkiehrsstrom! Onjewöhnlech, äwwer schön; ensbesongersch, wennet em Donkele belöchdet es. Et wöhd noch besser ussenn, wemmer die Riepe wiss anstrieke wöhd. Dann kann Erwins Jochem dat och jot als Monte-Carlo-Korv en de von ehm jewönschde Düsseldorwer Autorennstreck enplane.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes
 
Stresemannplatz