Ärjer met de Anrofbeantwohders


Leev Lütt,

do röfste erjenswo an. Et meldet sech sonne Automat on säuselt: "Dä jewönschde Deelnämmer es nit do." Odder: "Mer send nit zo Huus. Hee es ne (onsere) Anropbeantwohder." Dann jehdet wieder: "Se könne ons äwwer noh däm Sichnalton jet opspreche." Dann kütt de Piep. Weil äwwer wedder de Nom noch de Rofnommer vom anjewählde Deelnämmer jenannt wohd, stehste jetz domm do. Beste nu met däm rechtije Deelnähmer verbonge odder nit? Sollste jet sare odder nit? Weil, et künnt jo janz schön peenlech wehde, wennste do jet sähst, wat nit för de Öhrkes von Dredde bestemmp es.

Also wat mähste? Do kanns natörlech enfach drop lossquassele on hoffe, datste dech nit verwählt häs odder dat bei de Telekom kinn Fählschaldong passeeht es. Odder do lähs enfach wedder op. Odder do mähs dinnem Hähze rechtich Loft on dehs kräftech dodröwer schänge, dat do so jäje de sempelste Höflechkeetsräjele verstoße wöhd. On dann ehsch hängste en. Dat soll schomol hölpe.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes