Ömweltmenester en de Schlachzeile


Leewe Siechmar Jabriel,

och för jestandene Polletekers es et emmer noch jet Besongersch, wennse Schlachzeile mache on de Titelsidde ziere. Letzde Mond es Üch dat jo sojah 2weemol jelonge. Et jov en posetiwe Meldong als och nejatiwe Schlachzeile. Jod wor, dat Ehr e Verbot en de Planong hat, dat de Blare nit mieh op de Sonnebänk dörfe. Dat es ne Schrett en de rechtije Rechtong. Eejenslech jehöhden Sonnebänk jrondsätzlech verbode. Äwwer dat kann jo noch komme. Wie de chinesesche Filosof Konfuzius so schön säht: "Och de längste Trip fängt met nem ehschde Schrett an".

Dat wennijer Jode wor, dat jrod Ehr als Bondesömweltmenester dobei ertappt wohde sid, dat Ehr zosamme met däm Albrechtsmädche Uschi de mieschde Alleenflöch met de Flochberietschaff jemaht hat. On weil dat fass emmer am Wocheengk von Berlin, wo Ehr ärbiede doht, noh Hannover jeng, wo Ehr wonne doht, es dat eens von de Denge, die bei de Börjers de Polletekverdrosseheet uslöse. Losst dat also könftich sinn.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes