31 % send nit zovill …


Leewe Hartmot Mehdorn,

och wenn Ehr dat nit jähn höre doht, äwwer de 31 % Lohnerhöhong, die de JDL fordert, send nit zovill. Denn wemmer als Verjleechsjröß mar de Jehaltserhöhonge erantrickt, die sech dr Vörstand von de Bahn zojebellicht hät, süht mr dat en nem janz angere Lecht. 600 % en sex Jöhr! Dat send em Dörchschnett 100 % pro Johr! On dat op janz angere Jrondsalärs als wies bei de Lokkemotev-Föhrer! On ech weeß nit, of dr Vörstand so vill brassele deht wies die vöre op de Lokk.

Schammt Ehr Üch nit? Sonn bijotte Schuzpe es mech selde vörjekomme. Ehr jövt en jode Fijur för ne personefizeehde Pilarebützer af. Ech well nor hoffe, dat Schells Manni von de JDL nit enknecke doht – so wies de Politeckers. Tiefensees Wolfjang för zom Beispill wor met Üere Dampmaschinge-Scharm jo leecht ze öwerfahre. Dat wor kinn besongere Kons, denn dä es mar ne politesche Leechtmatros. Äwwer hee hadder endlech mol met eene ze donn, dä satesfakzjonsfähich es.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes