Am Sonndach kütt de Sommerziet


Leev Lütt,

en de Europäesche Onijon jildet aff letzde Sonndach em Mähz de Sommerziet. Die duert emmer bes zom letzde Sonndach em Oktober. Dat heeßt, zweemol em Johr mösse deswäje alle Ohre ömjestellt wehde. Dobei erjövt sech emmer de Froch, wann moss vör- on wann zoröckjestellt wehde. För Lütt, die en Fonkohr hant, es dat enfach. Weil Fonkohre sech automatesch ömstelle, bruche die bloss do ze kicke on künne dann alle angere Ohre on de KommPuters entsprechend ömstelle.

Äwwer wat es met de Lütt, die kinn Fonkohr hant? Die künne natörlech eene frore, von dem se jlöwe, dat dä dat weeß. Odder se wahde bes dat en de Ziedong odder em Rondfonk erkliert wöhd. Et jeht och enfacher. Enfach dodraan denke, dat Stroßekaffees on Kneipe em Fröhjohr de Stöhl vör de Dör stelle. On em Herws rööme se die wedder zoröck. Also: Zoehsch vör (von 2 op 3 Ohr) on dann zoröck (von 3 op 2 Ohr).

Enerjiepoletesch brengt dat nix. Äwwer dörch mieh Sonnesching am Owend deht mr sech bedüdend wohler föhle. On dat es doch och jet.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes