Platz för et fönfde Rad em Ware


Leewe Mätes Wenterkorn,

mer hannt ne VW-Polo von Üch. Us 2007. Dat Äutoken es jot, on minn holde Isolde es zofredde domet. Nit janz. Denn jetz hät sech e Problemche opjedonn, met dem mer nit jerechent hadden. Et jeht öm dat Reserwerad. Usjeleefert wohd dat Äutoken ohne e Reserwerädche. Dat wosste mer vörher. Dodröm jehdet och nit. Als Ersatz hadder jo so e Fläschke met Riepekleester dobeijedonn, dat mr bei nem Platte benotze soll. On e Loftpömpche, dat mr am Zaretteanzönder anschleeße kann. Minn holde Isolde, die met dem Äutoke emmer erömjöckt, wor dat Verfahre zo ömständlech. Deswäje hammer letzde Herws noch e zosätzlech Wenterrädche jekooft. On dat hammer en de Molde för et Reserwerad henge em Kofferroom erinjeläht. Schön, domet war dat als op de Reih.

Dat Problem kom jetz. Beem Ustuusche von de Wenterriepe jäje Sommerpnös. Wäjens die jode Erfahrong met dem fönfde Rad em Ware, hammer beschlosse, dat bei de Sommerpnös jenau so ze mahke. Also däm Werkstatt-Barron jesaht, dat hä ons e fönfdes Sommerrädche fähdich mache sollt. Met Felje on Riepe. Hät hä och jemaht. De böse Öwerraschong kom äwwer, als mer dat en de Reserwerädchesmolde erindonn wollden. Dat jeng nit. Op eemol wor de Molde doför zo kleen. Do hammer äwwer blöd us de Wäsch jekickt. Wat wor? De Wenterriepe send 14-Zöller on de Sommerpnös 15-Zöller. Kenger nä …! Dä Barron hät jesaht: "Hässe bestellt, mosse bezahle!".

Wat ne Driss. Domet, dat Üere Enschenschöre so blöd send, on de Molde nit jroß jenoch mache, hadden mer nit jerechent. Siddens so jot, on doht dem verantswohtleche Enschenschör de Koste för dat notzlose Rädche vom Saläär aftrecke on an mech schecke. Schöne Dank em Vörrus.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes