Nor wä jot schmiert, dä fährt och jot


Leev Lütt,

de Düsseldorwer E·ON es eene von veer Olijopoleste, die sech de deutsche Enerjiemaht zo Eeje jemaht hannt. Dat dat so jekomme es, ofwoll dat Kartellamp off jenoch jäje beandrachte Fusjone von Enerjieversorjer war, hammer ne Hoope bondesdeutscher Wehtschaffsminister odder denne ehre Staatssekretäre ze verdanke. Die hannt sech zo off nit entblödet, Aflehnonge dörch dat Kartellamp met minestrijale Sondererlasse vom Desch ze fäje. Dä Driss wor woll zo jot jeschmiert.

Zenger 1964 bedrievt de E·ON en Datteln e Steenkohlekraffwerk met dree Blöck. I bes III. Weil de Bedrievsjenähmijong doför am 31. 12. 2012 aflöppt, hannt se sech 2007 ant Werk jemaht, för öm do e nü  Kraffwerk ze baue. Datteln IV. Jrötter on leestongsfähijer on met wennijer Schadstoffus­stoss als de alde dree Blöck. Weil E·ON sech beem Bau äwwer nit an de jeltende Bestemmonge jehalde hät, hannt e paah Lütt dojäje jeklacht on och Rääsch jekritt. Peng. Do stung E·ON no blöd do. Wat nu? Drop hät sech Teyssens Schäng, dat es de Baas von däm Lade, an de Polletik jewandt on die dozo bewoje, nohdrächlech de relevante Bestemmonge zojonste von E·ON ze ängere. Vörjestere hät de Rejionalverband Ruhr de Wäch doför freijemaht. De Dresdner Professor Mätes Schulte kömmt en nem Rääschsjotachte dozo zo dem Schloss, dat dat Rääschsbeujong sei.

Schöne Driss. Vör allem vör dem Hengerjrond, dat de Stadt Datteln köhzlech nem Börjer, däm sinn Jarasch e paah Zenti höhder jewohde wor als jenähmicht, prompt en Röckbauverföjong jescheckt hät. Do kenne die kee Erbarme. En sonnem Fall moss Rääsch äwens Rääsch bliewe!


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes