Enkoofe es och en Kons


Leev Lütt,

mi Altarjeschenk on ech send ne kleene Huushalt. Do fälldet nit schwier, ons ze orjaniseere. Dat jildet so zemmlech för alle Bereeche – och för et Enkoofe. Ech ben för de ordenäre Alldachsplürre zoständich. Minn Holde Isolde för alles angere. Wenn se so am Wocheengk op "Stöffchen-föhle-Tour" jeht, trab ech jotterjäwe jedoldich mit. Em Koofhuus anjekomme, söhk ech mech plöck e Stöhlche, setz mech hen on harr der Denge, die do komme. Dat, wat se koofe well, befendet sech natörlech em hengerschde Eck vom Lade. Öm dohen ze komme, moss se an alle angere Klamöttches vörbei. Dat es immens zietopwendig. On offwoll dat Züch öwerhaups nit oppem Enkoofsplan steht, moss op jäde Fall alles jeföhlt, bejotachdet on anprobeeht wehde, wat do am Wäch litt.

Zieljerichtedes Enkoofe süht angers us. So wies bei mech. Enkoofszeddel jemaht. Streckeplan em Kopp. Dann jehdet loss. Ech weeß emmer, welche Plürre ech hann well on wo et die jönstich jövt. Notfalls hol ech mech kohz e paah Zosatzenformazjone. Us de Sonderanjebotszeddele, ussem Enternet, von Waretest odder de Verbrucherzentral. Weil ech jähn mol ne rauchije Malz-Whisky drenk, de Preise doför äwwer nie ordenslech kalkeleeht, songern usjewörfelt wehde, hann ech mech dovon en List jemaht, die ech bei Bedarf zo Rot trecke donn. Wenner dovon en Koppie jebruche künnt, scheckt kohz en Mail an "charle-manes@mundart-duesseldorf.de". Koss nix.

Manche Sache künne noch so jot sinn, trotzdäm donn ech die nit koofe. Dozo jehöre onger angerem de Müslis von Seitenbacher. Weil dä Baas von denne, dä Panneschwatts Wellem, emmer sonn penetrante Werbong em Radio mäht, wöhd ech iher verhongere als däm si Züch ze koofe.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes