Nix mieh met "Enkoof aktejell"


Leev Lütt,

mer stonn all medde em Läwe. Mer wesse och, dat Reklame e notswendich Meddelche es, för öm de Wehtschaff am Loofe ze halde. Doför wöhd vill Jeld usjejowe. Et moss sech woll renteere, annesöns wöhd mr dat ja nit mahke. Schonn de alde Fords Drickes hät dat erkannt on doför de bemerkenswähde Satz jeprächt: "Wemmer ophöre wöhd ze werbe, för öm Jeld ze spare, künnt mr jenausojot de Ohr anhalde, för öm dodörch Ziet ze spare". So jehdet also nit.

Manchmol es Werbong jot odder wetzich. Manchmol och enformativ. Doch et jövt och Werbong, die nor nerwe deht. Wenn mech em Radio odder em Fähnkicke sojet vörjesetzt wöhd, schalt ech enfach öm. Domet hät sech de Fall. Äwwer wat es met dem janze Züch, wat eenem onopjefordert en dr Breefkaste jestoppt wöhd? Mr kannet onjeläse en de Tonn deue. Zomennes dat, wat eenem soweso nit entresseere deht. Wat sollmer jedoch mahke, domet mr onerwönschde Werbeschrefte ehsch janit kritt? Doför kammer ne Opkläwer 'Kinn Werbong' am Breefkaste draanpappe. Doch wat es, wemmer nor en janz bestemmte Werbong nit well? För zom Beispill 'Enkoof aktejell'?

Dat es ne Werbepöngel, dä emmer am Schabbes von de Poss zojestellt wöhd. Dozo hät Henning Jrewe, Affekat us Löneburch, de Poss jeschreewe, dat hä dat Züch nimmieh well. Drop de Poss: "Mach ne Opkläwer 'Kinn Werbong' an dinne Breefkaste". Dat jeng äwwer nit, weil dä Affekat jo nor 'Enkoof aktejell' nit hann wollden. Drop de Poss: "Dann kömmer dat nit afstelle" on hät em dä Werbepöngel wieder en de Breefkaste jedeut. Dojäje hät Jrewe jeklacht on jewonne. Dat Urteil 4 S 44/11 vom Landjerecht Löneburch es jetz rääschskräftich on domet e Jrondsatzurteil för sonn Fäll.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
Reklame