Waröm jildet de 11 als Narrezahl?


Leev Närrinne on Narre,

es et onöwersünnbar. Zor Ziet befende mer ons en de karnevalestesche Hochsäsong. Kee Narrekreppke dat nit zo erjenseen Faschengsfier enlade deht. Do jövt mr sech dann vill Möh, domet de Festewität och lostich wöhd. De Makedoresse us de Karnevalsklubs schmiesse sech en de vörjeschreewene Vereenskleedasch. Danzjarde krütze op en prächtije Uniforme. Bütteredner verzälle ehr Wetzkes. Musikäukes baue Schonkelstemmong op. Kapelle speele Humba-Humba-Täterätätä on donnt besongersch wetzije Sache meddels Tusch hervörhäwe. De Narre setze sech en Nos op de Nos. De Opsecht öwer dat Jetömmel hät de Elferot. Dä, dä emmer de Rakete zönde moss.

Do hammer se also de Narrezahl. De Elf. Fröcht sech de karnevalestesche Laie waröm dat eso es. Waröm jrad de Elf? Dat es doröm, weil em Karneval de herkömmleche Ordnong opjehowe wöhd. De Elf deht als ehschde Zahl de öwerkommene zehn Jebode öwerschriede. En söndije Zahl also. Usserdäm en Primzahl, die sich nerjens so rechtich enordne lösst. Dann steht bei de Elf e1ns näwer e1ns. Symbol doför, dat em Karneval alle jleech send. Här on Deener, Reech on Ärm. Dozo passt, dat de Bochstawe E L F och de Inizjale vom französesche Reweluzjonsslogen send. Nämmech von Ejalité, Liberté on Fraternité, wat Jleechhheet, Freiheet on Bröderlechkeet bedüde deht.

Ne wiedere Jrond för de Elf als Jeckenzahl es de 11. 11. Dat Datom för de Faschengsbejinn. Am 11. Novämber hannt en fröhere Ziede vill landwehtschaffleche Bedriewe ehr Ärbied bes zom Fröhjohr enjestellt. Kneihts on Maids kridden dä Dach ehre Lohn usjezallt on notzden dat, för öm e usjelosse Fess ze fiere. Zom Schloss kömmt noch dobei, dat de 11 de ehschde Schnapszahl es.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes