De Bremer Stadtmusikante


Leev Lütt,

Düsseldorf es en Stadt met nem brietjefächerdem Kulturanjebot. Die Villfäldichkeet, die eenem do zor Verföjong steht, mähdet eenem fass onmöchlech, alle Anjebode wohrzenämme. Siddem Bejinn von minn Rentjehsziet donn ech mech trotzdem redlech bemöhe, mech us dem jrote Anjebotskörvkestetsdat ruszesöhke,wat ech noch nit kenn. Op die Aht on Wies hann ech schonnvill Nües kennejeliert. Do wor Hoope vonSache, die mech ärch jot jefalle hannt. E paah wore och dobei, die mech nit so anjesproche hannt. Dat kömmt vör. Äwwer dat weeß emmer ehsch hengerher, wemmert sech anjelurt hät. Doch de posetive Erfahronge öwerwieje dobei.

So hann ech jetz als widder en nüe Perl jefonge. SeTA. Dat es datSenjoreThiater en de Aldestadt. E Amatörthiater. Us jestandene Börjer, die sech vörjenomme hannt, ehr Senjoreziet aktiv ze notze on prodoktiv ze jestalde. De Metjlieder von däm Vereen sendall so zwesche 56 on 86 Johre jong. On wiedere entresseehde Laie jäderziet wellkomme.Zenger 1989 wöhd emmer e ansprochsvoll Stöck enstodeeht on em Herws zor Opföhrong jebraht.Stöcker us de Weltliteratur on eejene Prodokzjone. Wäjens dem jroße Erfolch jowet jetz veer Widderholonge vom 2011-er Stöck „De Bremer Stadtmusikante“ von de Bröder Jrimm. Zorecht! De Bejeisterong, met de dat Laieonsombel dobei es, hät fass professjonelle Usmöß erreecht. So send se 2010 met dem Stöck „De Kleenbörjerhochziet“ von Bert Brecht1. Preisträjer en de Sparte Senjorethiater jewohde.Jastspeele em En- on Usland ronde dat Erfolchsbeld af. Zorziet loofe de Probe för dat nähste Stöck. „De Metejor“ von Dürrenmatts Fritz. Dat Stöck kömmt -wies övlech- em Oktober op de Böhn. Em Thiater op de Kasernestroß 6. Ech freu mech schonn drop. Mieh Eenzelheete dozo op
www.seta-duesseldorf.de“.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes