Mord en de Wäschköch


Leev Lütt,

mieh odder wennijer dörch Zofall wore mer letzt Johr en Brögge. Em Wonnemond Mai. Do hammer ons dann en Vörstellong em heemesche Laiethiater anjelurt. „Zickealarm“. De Opföhrong dörch de Bröggener Spillschar wor schonn e Erlävnes. Drop hammer dann stonnsfoß beschlosse, sojet könftich nimmieh dem Zofall ze öwerlasse, songern ons rechziedich för de nähste Enszeneerong anzemelde. Am Wocheengk woret sowiet. Premjähre von Mike LaMarrs „Mord en de Wäschköch“. Mer wore dobei. De Lade natörlech usverkooft. Qualetät scheent sech römzespreche. Öm wat jehdet? En de Wäschköch von nem ihrbare Miehfamilljehuus litt dä allsitts beleevde Meeter Bruno ussem Ähdjeschoss on röhrt sech nit. Opjefonge von de proppere Meeterin Yvonn, die drop ne Mordschrei von Stapel lösst. Dat widderöm deht all de angere Huusbewohner alarmeere, die nu en de Wäschköch iele. Mr es sech schnell eenich. Notarzt on Bullizei wehden jerope. Notärztin on Jerichsmedezinerin stelle noch en kohze Ongersöhkong fess, dä Mann es ripsch, müüskesdot.

Schnell wöhd klar, dat Bruno kinnes natörlechen Dodes jestorwe, songern ermordet wohde es. Domet bejinnt de Ärbied von de Bullizei. Die es jleech 2weemol erscheene. Eemol Dörpschandarm Silvio. 2weddens Enspektorin Chrestina von de Kripo. De Krees von de Verdächtije es schnell enjejrenzt. Eener odder eene ussem Huus. Als do send: Yvonn, die de Leech entdeckt hät; dä stockschwule Björn; de Huusmeesterin Maja, die onbeërrt dodrop besteht, dat en Leech en de Wäschköch eendüdich jäje de Huusordnong verstoße deht; odder de Meeterin Julia. Äwwer wä woret? De Ermeddelonge send nit enfach. Zomol de Krimenalestin dörch Wachmeester Silvio emmer widder usjebremst wöhd. De öwerraschende Oplösong jelengt. Doch mieh sei hee nit verrode. Doför mössder schonn selvs noh Brögge, wo dat Stöck am 12. on 13. Mai 2012 widderhollt wöhd. Och de Anreis us Düsseldorf deht sech lonne.
Kahde fengder öwer „www.spielschar-brueggen.de“.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
Mord in der Waschküche