Fortuna -reef för de ehschde Lija?


Leev Lütt,

dat zwedde Relejazjonsspill Fortuna jäje Hertha amDensdach letzder Woch wor nit jrod e Jlanzstöck. Wedder en sportlecheHensecht,noch en orjanesatoresche. Et blifft frochlech, of Fortuna de notswendije Reef för de ehschde Lija hät. Noh nem jode Start en de Henrond 2011 sendse en de Röckrond 2012 met Massel noch op de dredde Platz jekomme. Dat reechde för de Qualefikazjon jäje de Hertha us Berlin. Dank nem Eejedor dörch dä Berliner Adrijan Ramos hanntse dat Henspill jlöcklech met 1:2 jewonne. Dat 2:2 em Röckspill wor dodörch mattematesch jesünn och usreechend för de Opstiech en de ehschde Bondeslija. So wiet soschleiht.

Leider Joddes wor dat Engk vom Spill jedoch nit eso, dat mr do von nem rejuläre Usjang spreche kunnt. Prompt hannt de dodörch betroffene Berliner och Ensproch enjeläht. Se wolle e Widderhollongsspill. En de ehschde Enstanz hät dat Sportjericht vörjestere de Ensproch verworfe. De Her­thaner hannt drop stonnsfoß de nähste Enstanz anjerope. De Verhandlong dodröwer es öwermorje. Äwwer och dat es noch nit et Engk von de jurestesche Fahnestang. Beeds könne noch dat DFB-Scheedsjericht anrope. On dann hammer och noch de europäesche Sportjerichtshoff.

Mi Rääschsempfende säht, dat dat Spill eejenslech widderhollt wehden sollt. Noh de Räjele häddenStarksWolfjang dat Spillafbreche mösse. Weil et äwwer dodörch met Secherheet zo Usschrietonge von jrötterem Usmoß jekomme wör, woret en weise Entscheidong vom Piefemann, dat äwens nit ze donn. Wat hädden alle Welt entsetzt opjeschrieë, wenn bei de dann foljende Krawalle Personne zo Schade jekomme wöre. Somet hät dä Mann sech mieh als verdennt jemaht!


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes