Wä wöhd Europameester 2012?


Leev Lütt,

öwermorje bejinnt enPole on deUkraïne de Foßball-Europameesterschaff  2012. Beeds de Jastländer wore automatesch deelnohmeberechticht. De verbleewene 51 UEFA-Mannschafte hannt de ressleche 14 Plätz usjespillt. Mangs denne, die et jeschafft hannt, es och ons Jogi si Team. En­zwesche send alle Mannschafte anjereest on hannt ehr Hotels betrocke. De Ukraïne wollt do ne schnelle Rebbes mache on hät deswäje de Preise för de Ongerkönftonanjemesse en de Höhe jedriewe. Se hadden äwwer verkannt, dat se nit alternativloss wore. So hannt och nor zwee JastmannschaftedoQuartier betrocke: Frankreech on Schwede. Alle angere send en Pole.

Wä bei sonn Veranstaltonge och emmer ne Hang zom Rebbes hät, es de Ferma Panini met ehre Sammelbeldches. Fönf Beldches koste sechs Jrosche. För öm se e Albom vollzekreeje mosste reen rechneresch 64,80 € latze. Dat häut äwwer niemols hen, weil de nünnmolschlaue schletzohrije Paniniker nit von jädem Beldche de jliche Anzahl op’m Maht jebraht hannt. Also hät jäde Sammler ratzfatz ne Hoope Dubbelches en de Häng. Dat widderöm notzt de Ferma Waljenbach. Die hät för de ärme Sammlers als widder en Duuschbörs vör ehrem Lade en Eller enjerichtet.

Äwwer och öwerall sönswo schläht dat EM-Feewer onbärmhäzzich zo. En alle Kneipe kannste de Speele op’m Fähnkicker verfolje. Opne Hoope öffensleche Plätz es Rudeljlotze anjesaht. Och hee bei ons en Itter. De Schötzebröder hannt op’m Schötzeplatz doför extra e Tent opjebaut, woste alle Speele von Jogis Jongs sünn kanns. De Metjleeder von minnem Stammdösch hannt jeweddet, wäEuropameester wöhd. Ech hann als eenzige Deutschland nit jetippt on ben deswäje vomStammdöschbaas Drickes och schonn als Vatterlandsverräter jescholte wohde. Wahde mer af.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes