En eejene Sach


Leev Lütt,

mer hannt Jebohtsdach. Jetz sendet jenau sechs Johr her, dat ech anjefange hann, kleene Beidräch op Düsseldorwer Mondaht ze schriewe. Wöchenslech. De ehschde dree Jöhr wohden die em “Düsseldorwer Anzönder“ veröffenslecht. De foljenden dree Jöhr em Enternet. Op “www. Mundart-Duesseldorf.de“. Jeschreewe wohd öwer alles, wat, so hoff ech, de Läser entresseeht hät. Et Lokale stung em Vörderjrond. Äwwer mer hannt och öwer de Tellerrangk jekickt. Et folchten Berechte öwer Jott on alle Welt. Et hät Spaß jemaht. Die Elaborätches hann ech jot doför notze künne, öm de dodren enthaldene Mondaht-Usdröck en de „Manes-List“ ze öwernähme, nem decke Enternet-Wöhderboch för de Düsseldorwer Sproch. Met enzwesche mieh als wies 32.000 Stechwöht dren. Zom angere wore die Beidräch och en schöne Möchlechkeit, för öm Frust afzebaue, wenn ech mech öwer jet ärch jeöchelt odder jeärjert hann.

Dat Wöhderboch, de Jrammatik, de Beidräch on Verzäll (alles op “www.Mundart-Duesseldorf.de“) nohme enzwesche mieh von minn Ziet en Ensproch als mech mi Altarjeschenk doför zozebellije jeneicht wor. Minne Opjoweplan mösst usjedönnt wehde. Opfer wore de wöchensleche “Nix-för-onjot“-Beidräch. Reiseberechte sowies Rezensjone öwer nüe Veröffenslechonge on aktejelle Koltorveranstaltonge send wiederhen em normale Terminplan. Dodröwererus es mech onger Vörrussetzong, dat kinn angere Ärbiede anstönge, die wechtijer wöre, von minn Rejalt erlaubt wohde, och öwer jet angeres ze schriewe. Wat nu äwwer wechtich es, wöhd en ons Famillich demokratesch entschiede. Dat jehdet eso: Wenn ech ne Beidrach schriewe well, för jet, wat mech wechtich erscheene deht, stell ech ne entsprechende Andrach. Dann wöhd dodröwer afjestemmt. Ech ben doför. Mi Altarjeschenk dojäje. Mieschdens. Drop minne Schatz (Orjinalton) “Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.“ Basta! So fonkzjoneeht Demokratie! Trotzdemm:


Nix för onjot. Bes demnächst - so Jöttin well.
Üere
Charle-Manes