Merr send dann ens fott


Leev Lütt,

letzde Friedach es de desjöhrije Sessjon vom Laiethiaterkreppe “Nüsser Schnute“ jestartet. Met „Merr send dann ens fott“. E dönn Klamaukstöckske för zom Schenkelkloppe. Verfasst von Jettens Jonas. De Premjährevörstellong jeng tradezjonsjemöß en Weckhove öwer de Böhn. Em Jemeen­desäälche op de Höttestroß. De Lade widder rabbelvoll. “Usverkooft“ es enzwesche bei Opföhronge von de Nüsser Schnute fass schonn Standard. Hatt erärbiedt vom Schnuute-Ongsombel meddels 23 erfolchreeche Enszeneeronge en 2wee Dotzend Jöhr. Entsprechend hoch wor dann och de Erwahdongshaldong vom jeneichte Poblekom. Zorecht? Sare mer et mol eso: Et jov vill Leech – on e besske Schadde. De Schnuute hannt  et sech met de desjöhrije Enszeneerong nit leecht jemaht. Wies em Proloch verköndet, wohde doför sojah dree Reschissöre benödicht. Weil mer dobei onwellkörlech draan denke moss, dat vill Köche dr Brei verdärwe, wor mr natörlech dubbelt jespannt, op dat wat kütt. Dann jeht de Vörhang op.

Berjers Ingelein föllt sofott de Böhn on nömmt et Poblekom routineeht met. Ne jelongene Start. Noh on noh träde de angere Darsteller ent Jeschiehe en. De mieschde erfahrene Hase. Äwwer met Flöchters Ivche och ne scharmante nüe Höpper. Dä stellt sech schnell als schauspeeleresche Jlöcksjreff erus. E Natortalent met kinn Schweerichkeete bei de Mongkaht. Hee sei anerkennend erwähnt, dat Öwerdrarung von däm Stöck ent Rheinesche dörch Freudenberchs Heldche de Häzze von alle Mongkahtfrönde höhder schläje lösst. Rechtichjonnd jot! Doför künnt äwwer ehr Outfit als Pollezistin em Stöck jet mieh de Roll anjepasst wehde. Dat sech Darstellerrinne dörch de Komik vom Stöck on dörch en verkäldongsbedengte Ussprochevarijante von Metspeelerin Walli Mußbach e Jriene nit verkniepe kunnde, hät bei de Zockicker sympathesch Schmonzele usjelösst.


Nix för onjot. Bes demnähst.
Üere
Charle-Manes