Wo sidder von?


Leev Lütt,

deese Meddwochowend hät et FFT (Forom Freies Thiater) de Premjähre vom ehrem nüe Stöck “Where are you from?“ odder op jot Düsseldörpsch “Wo sidder von?“ jehatt. Woröm jehdet bei däm Stöck? Laut FFT-Projrammzeddel jehdet doröm, dat en nem Fähnsiehstudijo en Labersendong opjezeechnet wehde soll. Thema “Heemot hütt“. Met Experte on Prommis. Als sech de Opzeech­nongsbejinn verzöjere deht, komme Frore op öwer Fremdheet on Sehnsocht. Dobei wöhd dann konstateeht, dat de Froch “Wo sidder von?“ de woll mieschtjestellte Froch es, wemmer en de Fremde wör. Drop folcht bei de Makedoresse vom Stöck de essenzjelle Froch: “Wöhdet nit emmer komplezeehder, op die Froch ze antwohde, wenn alles, wat eenst heemotlech wor, fremd wöhd odder sech en en kitschije Sehnsocht verwandele deht?“ Dann wöhd versöhkt, dem jeneichte Poblekom dat erjenswie ze verklamüsere. So vill zom Enhalt vom Stöck. On wie hät dat jeklappt?

Als Ehschdes es anzermerke, dat dat Thema verdammp dönn es. Zom angere es de Ömsetzong trotz aller Möh nit onbedengt jelonge. De Handlong wohd von nem Jesangsduo verzällt. Leider wor dat off nor brochstöckhaft ze verstonn. Die Ussare folchten so plöck, dat et nit nor akustesch onmöchlech wor, alles ze verstonn, songern och, dat ze verahbiede. Och dat wohtlosse Hen- on Herjeschuwe von Kulisse doht nit för Klorheet sorje. De Senn erschloss sech besongersch denne Lütt nit, die de Projrammzeddel nit jeläse hadden. So wor dat Poblekom jespalte. Vill hannt et nit verstange. Eenije send enjeschloofe. Äwwer et jov och e paah, die wore so bejeestert, dat se verzöckt erklierden, de Messitsch sei röwerjekomme. Na jo… De enjebaute Schauelemente, darjebode vom Düsseldörper Senjorethiater, vom Chor Polonia on vom Attlerie-Fanfarecorps kridden verdennte Szeneappelaus. De Schlossbeifall henjäje wor woll mieh de Höflechkeet jescholdet.


Nix för onjot. Bes demnähst.
Üere
Charle-Manes