Fass dech kohz!


Leev Lütt,

de Stadtbezerk Düsseldörp 8 ömfasst de Stadtdeele Eller, Lierefeld, Ongerbach on Vennhuuse. Zenger 1978 hannt die do ne bezerkseejene Kultorkrees. Dä kömmert sech röhrich öm de Förderong vom kultorelle Läwe em Bezerk 8. Em Rahme dessen wehde em Schloss Eller on drömeröm ne Bärm ongerscheedleche kultorelle Veranstaltonge jebode. Kammerkonzähts mieschdens em Prenzesäälche vom Schloss. För Freeloftversanstaltonge stonnt de Schlosshoff odder de Musikpavilljong em Schlosspark zor Verföjong. För wechselnde Usstellonge widderöm wöhd sowoll de alde Eller Bahnhoff op de Vennhuuser Allee jenotzt als och dat ihemolije Schofförshuus näwerm Schloss. Op de Heidelberjer Stroß 30 b. Em Bezerksmuseom jövdet och de Duerusstellong Forom 8 met vill historesche Beidräch us de verschiddene Stadtdeele em Bezerk 8.

Am 23. Feberwar 2013 es do jetz en Sonderusstellong zom Thema „Tellefon“ eröffnet wohde. Se zeecht meddels villfäldijer Exponate, die vom ihemolije Berofstellefonix Lutz Nikodemski leewevoll zosammjedrare, opberiedet on usjestellt wohde, de Entweggelong der Fähnsprecherei op. Anjefange 1861 met de Erfendong vom Tellefon dörch Philipp Reis. Et jeht bes en de Nünnzijerjöhr vom letzde Johrhondert, wo dat analore Tellefoneere dörch de Dijitaltechnik afjelösst wohd.

De Fähnsprech-Entweggelongsjeschecht wöhd de Besöhker sowoll anhand von verschiddene Jeräte (anjefange vom Büchs-Kohd-Büchs-Tellefon, dat mer ons als Pänze noch selvs jebastelt hadden, öwer analore Hub- on Drieh-Vermeddlongsanlare bes zom lejendäre Motorola 3000-Knoche) nohjebraht, als och dörch erklierende Schautafele on ne äldere, jedoch enformateve Dokumentarfelm öwer Tellefontechnik, dä noch us de Schwazz/Weeß-Ziet em deutsche Fähnsiehe stammt. De Sproch: „Fass dech kohz!“, dä fröher emmer op Scheldches an de öffensleche Tellefonzelle stung, jildet nit för Usstellongsmacher Lutz Nikodemski, dä sech als Fachmann vill Ziet nömmt, on Frore von alle Besöhker jähn beantwohde deht. De Usstellong löppt noch bes zom 7. Aprel 2013. Entrett frei. Öffnongsziede samsdachs on sonndachs von 2wee bes fönf Ohr nohmeddachs. Joht hen. Et lonnt sech. Heidelberjer Stroß 30 b.


Nix för onjot. Bes demnähst.
Üere
Charle-Manes
 
Telefon
 
Telefon
 
Telefon