Äsch zo Äsch


Leev Lütt,

de Düsseldörper Kultorlandschaff es villfälddich. Hee jövdet praktesch nix waddet nit jövt. Ne Versöhk, sech all dat, wat et hee an Thiatervörstellonge jövt, wennesdens eemol anzekicke, es onmöchlech. Waröm? Weil dat so vill send, dat selvs berofsmößije Thiaterbesöhker –etwa professjonelle Kultorjournaleste– dat nit schaffe künnde. Alleen deswäje nit, weil an jäde Termin stets miehrere Vörstellonge paralell stattfenge. Wat also donn? Woll odder öwel mossmer uswähle –noh Justo odder welche Kreterie och emmer– odder dat Zofallsprenzip walte losse. Odder noh en Meschform von die zwee Möchlechkeete. So mache et mi Altarjeschenk on ech. Mieschdens.

Weil mer vör nix fies send, jommer öwerall onbefange hen on luure ons alles an. Vill Sache dovon send so jot, dat mer schnell zom Widderholongstäter wehde kann. Manches deht ons och nit so jefalle. Dat wöhd dann onger “Erfahrong“ afjeläht. Jetz es ons äwwer jet passeeht, wat mer noch nit hadden. Letzte Sonndach hammer ons em Thiatermuseom zosamme en Opföhrong anjeluurt. Minn holde Isolde häddet jot jefalle. Se wor hen on fott. Mech äwwer häddet nit so janz vom Stohl jeresse. Woröm jeng et dobei?

Dat ThiaterLabor DroomJesecht hät dat Stöck „Äsch zo Äsch“ von Pinters Harold op de Böhn jebraht. Dä hät emmerhen 2005 de Littrator-Nobelpreis jekritt. Premjäre-Vörstellong. Bes Dezämber send sechs wiedere vörjesenn. Dat Besondere dobei es, dat dovon kinn zwee jlich senn wehde. Weil, de Zokicker jäwe nämmech ehr Meenong zo de jezeechte Performänz aff. Op Frareböje. Die widderöm deene dem Ongsombel zor Wiederentweggelong vom däm Stöck. Von Opföhrong zo Opföhrong. Dat Konzepp es dörchus entressang. För alle Metwerkende. Wiedere Enformazjone dozo kridder op denne ehr Heemsitt: “www. theaterlabor-traumgesicht-ev.de“. Do künnder och alle Termine fenge, wenner selvs henjonn wollt. Mol sünn, entewell jonnt minn bessere Hälft on ech doch nochens hen. Zor letzden Vörstellong. Kohz vör Weihnahde. Schabbes, 21. Dezämber 2013.


Nix för onjot. Bes demnähst.
Üere
Charle-Manes
 
Asche