Kostefreie Onlein-Öwersetzonge


Leev Lütt,

em Enternet jövdet enzwesche so zerka e Dotzend kostefreie Öwersetzongsprojramme. Kinns dovon es perfekt. Besdenfalls dööje se als Jrond-Hölp, för wennste en Öwersetzong zo mahke häs. De mieschde von denne befasse met die Welthaupsproche, die mem latingsche Alfabet jeschreewe wehde. E paah von denne donnt och us on en Sproche öwersetze, die nit met latingsche Bochstawe jeschreewe wehde. De Bedriewer ärbiede permanent dodraan, ehr Projramme ze verbessere. So jäwe manche bei eenzelne Bejreffe och schomol en zwedde Öwersetzongsvarjante (en Klammere) an. Angere frore em Anschloss an de Öwersetzong ehr Konde noh deren eejene Verbesserongsvörschläch. Dörch tirekte Onlein-Röcköwermeddelonge dovon donnt die ehr Projramm verbessere. Trotzdem donnt eenije Projramme en kohze Ziet för däselwe Text ongerscheedleche Öwersetzonge anzeije. Waröm dat so es, weeß ech nit.

De Haupjrond för fählerhafte Öwersetzonge send de ongerscheedleche Satzstellonge en de verschiddene Sproche. Mr kann dat Hendernes dodörch e besske öwerleste, dat mr enfache kohze Sätz mäht. Technesch jesünn esset empfählenswäht, dä zo öwersetzende Text ehschmol en en normale Datei ze schriewe. Die kann dann enfacher en dat odder die Öwersetzongsprojramm/e erinkoppeeht wehde. De Opnahmemenge von sonn Projramme es off enjeschränkt. Deswäje kannet erforderlech sinn, längere Texte en köhzere Stöck opzedeele. Ne Verjleech von Öwersetzongsprojramme mäht nor dann Senn, wennste dech doför op ee Sprochepäärche beschränke dehs. Weil von all die Sproche, die ech mol jeliert hadden, mar e paah Kenntnesse en Englesch verbliewe send, hann ech 2010 on 2013 doren jeweilss ne kleene laiehafte Öwersetzongstest dörchjeföhrt. Us die zwee Tests erjövt sech foljende waggelije Reihenfolch:

1. www.freetranslation.com (SDL)
2. www.linguatec.net
2. http://deutsch.babylon.com
3. www.bing.com/translator (= microsofttranslator.com)
3. www.babelfish.de (identesch mit Google – Basis Langenscheidt)
3. www.reverso.net
4. www.abacho.de/uebersetzer/ (op Promt-Basis)
4. http://translate.google.de (identesch met Babelfish – Basis Langenscheidt)
4. www.online-translator.com (op Promt-Basis)
5. www.systranet.com.de/translate (identesch met Wordlingo)
5. www.wordlingo.com (identesch met SYSTRANet)
6. www.woerterbuch.info/volltext-uebersetzung.php (max. 250 Zeeche – Langenscheid)

Et es noheliejend, daddet för Mondaht-Dialekte kinn Onlein-Öwersetzongsprojramme jövt. Dat wöhd sech wehtschafflech nit rechne. Waddet allerdengs bondeswiet jövt, send Mondahtwöhderböch, die ent Enternet enjestellt send. Die send för Mondahtfrönde en jode Hölp. Och deswäje weil de mieschde Siddebedriewer bei Frore kontakteeht wehde künne on jähn hölpe. Dat Düsseldörper Mondahtwöhderboch, de sojenannte “Manes-List”, es op “www.mundart-duesseldorf.de” ze fenge. Do send momentan mieh als wies 35.000 Stechwöht dren. Meddels komfortable Söhkfonkzjon en beede Rechtonge leecht ze fenge. Dann komme do noch 830 voll deklineehde Donnwöht bei. Wiederhen e paah Usföhronge för zor Mondaht-Jrammatik. Koss alles nix.


Nix för onjot. Bes demnähst.
Üere
Charle-Manes