Dat Jleechnes von de Ärbieder em Wingberch


Leev Lütt,

eens der beröhmtesde Jleechnesse, es dat von “De Ärbieder em Wingberch“.
Et steht em 20. Kapiddel vom Mattes-Vanjeliom. Vers 1 bes 16.
Op Düsseldörpsch höht sech dat wie folcht an:

 1. Dat Hemmelreech es verjleechbar met nem Wingjot. Als ne Wingbuer sinnerziet Ärbieder för sinne Wingberch bruchden, jeng hä öm sechs Ohr morjens zom Mahtplatz, öm von do Darelöhner als Hölper ze ongascheere.
 2. Nohdäm sech de Winzer met de Ärbiedssöhkende do op ne Fuffi als Dareslohn jeeinicht hadden, scheckden de Buer de Jongens en sinne Wingert.
 3. Öm nünn Ohr jeng hä nochens op de Maht,
  wo noch wiedere Plosterträder erömhengen.
 4. Hä sahden: “Joht och ehr em Wingjahde. Ehr kritt wat reiht es.“
 5. Die jengen dann och. Datselwe passeehden nochens
  öm zwölf Ohr meddachs on öm dree et nohmeddachs.
 6. Als hä öm fönf Ohr nohmeddachs nochens op’m Maht jeng, stunge do noch e paah Ärbiedslosse eröm. De Patron froch se, waröm se mößig do erömstünge?
 7. Op de Antwoht, dat kinne se enjestellt hädden,
  scheckden de Buer och die noch en sinne Wingert.
 8. Öm sechs Ohr owends wor Fierowend. Do sahden de Buer
  zo sinnem Huusmeier “Rof de Ärbieder zosamme on jöv denne ehre Lohn.
  Fang bei de Letzde an on jonn dann vör bes zo de Ehschde.“
 9. So kome zoehsch die draan,
  die öm fönf Ohr et nohmeddachs anjefange hadden, on kridden ehre Fuffi.
 10. Als zom Schloss de Ehschde draan kome, kridden die och
  dä vereenbahde Fuffi. Se meenden äwwer, se mössden mieh kreeje,
 11. moserden eröm on sahden:
 12. “De Letzde hannt mar een eenzije Stond jeärbiedt. Doch do häs enne datselwe jejäwe wies ons, die mer de janze Dach en de Hetz jewullackt hannt.“
 13. De Baas antwohdete drop: “Minne Fründ, ech donn dech ki Onreiht.
  Hadden mer nit jemeensam ne Fuffi als Salär vereenbahrt?
 14. Nömm, wat Dinns es on jonn!
  Ech äwwer well de Letzde datselwe jäwe wies dech.
 15. Darf ech met däm, wat mech jehöht, nit donn on losse, wat ech well?
  Odder beste neidesch, weil ech zo die angere jötich ben“?
 16. So wehde de Letzde de Ehschde on de Ehschde de Letzde sinn.
  Vill send berofe, Wennije send userwählt.
Dat Jleechnes, dat schonn vill relejöse on filosofesche Exejete beschäfticht hät,
esset wäht, och selvs dodröwer jet nohzedenke. Ejal, off mr relejös es odder nit.

Nix för onjot. Bes demnähst.
Üere
Charle-Manes