De ne Meeter


Leev Lütt,

och des Johr hannt et sech Düsseldörps thiaterbejeesterte Senjore nit nämme losse, als widder en nüe Enszeneerong op de Böhn ze brenge. Desmol es de Wahl vom SeTA (SenjoreThiater en de Altstadt) op dat 1955 entstandene Stöck „De nüe Meeter“ von Ionescos Eujen jefalle. Inonesco 1909 en Romänije jebore on 1994 en Paris jestorwe, jildet als dä föhrende Vertreter vom absurde Thiater. Dat mäht sinn Stöcke, die meilewiet von de hee en Düsseldörp oft on jähn jespillde Schenkelklopp-Klamauk-Kommödije entfähnt send, nit onbedengt leecht spillbar. Et spricht doher för dat en mieh als zwanzich Jöhr Böhneerfahrong jewachsene Selvsvertraue vom SeTA-Kreppke, so e Stöck anzejonn.

Zom Stöck. En liere Wohnong. De nüe Meeter. Hä dörchmisst de Bud on lauscht verzöckt dem metjebrahde alde Kassetterekorder. Us dem krächzdet „Music was my first love – and it will be my last.“ De enzwesche enjetrodene Huusmeestersche versöhkt, sech däm nüe Meeter anzedeene, endem se sech met vill Wöhd als onverzechtbare Hölp darstellt. Doch dä engnoreeht se on deht onbe’errt sinn nüe Bud usmesse, domet hä weeß, wie de Möbele, an denne sinn Verjangeheets­erenneronge hänge, henjestellt wehde solle. Die komme dann och als bald. Erinjedrare von nem stattleche Kreppke Möbelpacker. Männlein on Weiblein. Die stelle de Möbele ehschmol af on röcke die dann noh Anjowe vom Meeter emmer widder beschwengt öm. So beschwengt, dat sech dat Stöck dann doch jet en Rechtong Pseudo-Musical bewächt. Dä Möbelpacker-Chor verselvsständicht sech. Met sinn vörjedrarene eejene Läwenserenneronge dröcke de Möbler de Meeter on de Huusmeestersche en dr Hengerjrond. Der Möbele wehde emmer mieh. So vill, dat nit nor dat Treppehuus voll es, songern och de Stroß, so dat kinne Verkiehr mieh möchlech es. Dat Möbeltilemma steht erdröckend för de onjelöste Verjangeheetsprobleme vom nüe Meeter. Noh An­secht von de Reschissörin soll dann woll Trost us dem Schlossjesang „Aber der Nowak lässt mich nicht verkommen“ komme.

Na ja. Alles en allem en recht freie Enterpretazjon von Ionescos Stöck. Schauspeeleresch jövdet nix ze meckere. De Beifall wor wollverdennt. Mr komme widder. Bei de nächsde Enszeneerong.


Nix för onjot. Bes demnähst.
Üere
Charle-Manes
 
SeTA
 
SeTA