Hotel Alt Nüss möt Hezz un Schnüss


Leev Lütt,

de „Nüsser Schnute“ stodeere zenger 1990 jädes Johr e Lostspill en on brenge dat dann en Weckhove, Kaahscht on Nüss op de Böhn. Emmer en jepflächte Nüsser Mongkaht. Eejenslech besteht dä Vereen us Laieschauspeeler. So es jädefalls anjefange wohde. Enzwesche send die äwwer so wiet on so jot, dat mr dat Ongsombel nit mieh als e Laiespilljrupp bezeechne kann. Jädefalls nit wat de Leestong betreffe deht. Ejal off op, näwer odder henger de Böhn. Nor wemmer op de Penunse kickt, süht mr, dat de Bedeelechte kinn Berofsschauspeeler odder -böhnebauer send. Denn die föhre janz ihrehaft alles, wat noh Afzoch von de zwangslööfich anfallende Koste öwrich blifft, emmer nem jode, jemeennötzije Zweck zo. On läje dörchwächs noh jet dobei.

För de Säsong 2013, die am 8. Novämber 2013 en Weckhove Premjäre hadden on am 10. Feberwar 2014 em Rheinesche Landesthiater Nüss usklang, stung nochens dat Stöck „Hotel Alt Nüss möt Hezz un Schnüss“ op’m Opföhrongszeddel, dat et schonn 2005 jov. E Stöck us de Fäder von Berjers Ingelein, die en ehr Roll widder janz opjeng, on ehrem Schwesterken Freudenberchs Heldejard die widder de Rejie öwernomme hadden. Äwwer och denne, die dat Stöck domols schonn jesünn hadden, häddet trotzdem widder vill Verjnöje beriedet, sech dat Stöck nochens anzeluere. Deels, weil eenije Rolle nü besetzt wore - deels weil, de Dialore daresaktejell anjepasst wore. Denn  2005 jowet noch kinne Bezoch zom Jewechthäwer Steiner odder zom Pollitkasper Profalla.

Vill Spass mahden vör allem de passjenau jesetzden Wohtwetze on Gägs. Wo zom Beispill ne „fiese Möpp“ met de Wöht bedacht wöhd: „Jäje ne Hoope Mest kannste nit anstenke“. Odder wo dä em Verjleech zor staatse Darstellerin vom Hoteljast Lotti Zopp jet schmalere Kähl met: „Hä sei so dörr, datte noch niddemol Platz hädden, för öm Buckping ze kreeje“ charaktereseeht wöhd. Et wor enfach schön, sech de villschechtije Torbelenze mangs de Hoteljäst on dem Personal em nüe, oppem ihemolije Harvester-Jelände erbaute, Fönf-Stähne-Hotel „Alt Nüss“ anzeluere on anzehöre. Et hät sich als widder bestäticht, dat mr zo Vörstellonge von de „Schnute“ blend henjonn kann. Mr wöhd jaranteeht nit entdööscht wehde. So wor de Beifall och desmol widder mieh als verdeent.


Nix för onjot. Bes demnähst.
Üere
Charle-Manes
 
Nüsser Schnute
 
Nüsser Schnute