Unser Gästebuch steht euch wieder zur Verfügung! Macht reichlich Gebrauch davon.
(Dit on Dat - Jästeboch - Endrare)

 
 

Leev Mondahtfrönde,

schön, datter op ons Heemsitt jefonge hat. Wat jövt et denn hee Jodes? Janz eenfach: Alles röm on töm de Düsseldorwer Mondaht. Hee wöhd Üch jeholpe.

En de Rubrik "Nix för onjot" send all de Mondaht-Kolomne dren, die tösche Juno 2006 on Mähz 2008 em Düsseldorwer Anzönder veröffenslecht wohde. De Reih wöhd hee fottjesetzt.

Op de Wöhderboch-Sitt es onger angerem och de "Manes-List". Dat es e deckes, topaktejelles Wöhderboch för de Düsseldorwer Mondaht met janz dolle Söhk- on Öwersetzongsfonkzjone.

Och en de Mondaht jöwet Räjele. Wennste die kenns, hästet eenfacher met de Sproch. Deswäje hammer och en "Jrammatik"-Sitt enjerechtet.

Et Salz en de Zupp es äwwer Verzäll on Jedechtches op Platt. Hee hammer sojet; sowoll von Steins Charle-Manes als och von angere Mäuzkesschriewer.

Op de Sitt "Dit on Dat" jöwet Henwies op angere Mondahtsidde. Dann hammer do Beldches on Fotos us Düsseldorf dren. Usserdäm send do dat Jästebohk on en Rompelskist.

Dr Minsch lävt nit nor vom Brot alleen. Deswäje künnt Ehr op de Sitt "Heemesche Köch" leckere Rezeppches us de heemesche Köch fenge. Usserdäm dommer do lokale Kochböcher vörstelle.

Zom jode Schloss dat Empressom. Do es alles dren es, wat dren jehöht – enschleeßlech de Kontakt-Adress.

Nix för onjot.
Üere

Charle-Manes