Dat Libelongeleed
Jong-Siechfried
Als Autore wehden jenannt:
Dreesens Köbes on Klemmers Wellem

Em Leedche von de Nibelonge
wöhd Siechfried off besonge.
Doch von de janze Driss
es nit alles so jewiss.

Ech well üch jetz ens sare,
wie et sech werklech zojedrare.
Dat weeß ech von en ahle Frau,
die wosst janz jenau.

Siechfried wor zo fuul zom Liere.
Deht nor schwänze, suffe on poussiere.
Sinnem Vatter wohd dat zo domm.
Hä nohm em vom Jymnasiom
"Ech mach dat nimmieh met!"
on stoppt em en de Schmeed."

Do mosst sech Siechfried plare,
on vill Ieserstöcker schlare.
Ne Amboss von 2.000 Pond
schloch hä pafdich en de Jrond.

Dä Meester kritt de Zedder
"Ach jäng hä doch als wedder.
Ach, wör hä doch de Eck eröm,
ech jöv ne Jrosche dröm."

So scheckt hä alsbald
dä Siechfried en der Wald.
Dä soll do Schänzken mache.
Deht stiekum sech ent Fäustche lache,
denn em Wald do lävt ne Drache.

Doch för Siechfried kee Problem.
Hä packt dä Drache met vill Mot,
drieht däm Beest de Hals eröm,
on bädt en sinnem Blot.

Dovon kroch dat tapfre Böhschke
am janze Liev e deckes Köhschke.
Dodrop sahden hä dann us:
"Jetz ben ech feen erus!

Kinne Floh kann mech mieh bieße;
kinn Bux kann mech zerrieße.
On hoppla, hoppla plöck
jonn ech nu op Jöck."

Hä packt zosamme sinne Plunder
dötzt aff ent Land von de Burjunder.
Do verleevden hä sech wild
en de holde Maid Kriemhild.

Bald nohm hä se zo sinner Frau.
Dat weeß ech janz jenau.

Doch Brünhilden do wor eefersöchtig,
Dä Siechfried wor ehr vill zo döchtich.
Soh se de staatse Kähl
wohdet ehr vor Oore jäl.

Dröm sproch se zom jrimme Hare:
"Dä lütt mech schwier em Mare,
ach wör de doch de Eck eröm.
Ech jöv ne Jrosche dröm!"

Dä jrimme Hare dacht:
"Dat wöhd jemacht.
Ech ben doch kinne Doofe.
Dat Böhschke donn ech mech koofe.
Dä jeht mech nit dörch de Lappe.
Em Wäldche wehd ech em schnappe."

Als Siechfried en dr Wald dann zoch
packt em do de jrote Dohsch.
För öm do jet ze drenke
doht zom Bach hä niddersenke.

Do hät dann dä jrimme Hare
däm Siechfried bei nem Jutsch
mem Zabel dotjeschlare.

Do wor dä Siechfried futsch.

Beärbiedong dörch Steins Charle-Manes