Psalm 23 - De jode Hert
von Davoud ben Isaï
 1. Jott de Här es minne Hert.
  Hä lösst mech nit verkomme.

 2. Hä jov mech ne blöhende Jahde
  met freschem Wasser benne.

 3. Hä es Lafsal för minn Seel on
  hä scheckt mech en sinnem Nome op de rechtije Wäch.
 4. On wennet bei mech och dronger on dröwer jeht,
  so ben ech trotzdäm nit bang,
  weil ech weeß, dat Do bei mech bes
  on mech beschötze dehs.

 5. Do jövs mech ze esse,
  och wenn die, die mech nit liede künne, drömeröm stonn.
  Do sorchs för mech
  on schenks mech jot en.

 6. Joodes on Barmhäzzichkeet wehde mech folje
  mi Läwe lang.
  Ech wehd för emmer en Dinn Ofhoot bliewe.

Zosammejefriemlt dörch Steins Charle-Manes