Immedorff on de liberale Wiewer von Düsseldorf
 

Immedorffs Jörch wor noh nit janz kalt, da hät et Mary-Nies Strack-Zimmermän, Frakzjonsbaas von de F Ponkt D Ponkt P Ponkt en Düsseldorf schonn jetönt, dat ne öffensleche Platz odder en Stroß noh däm Kähl benannt wehde mösst. Jemäß ehre Ussach: "Immedorff es Düsseldorf on Düsseldorf es Immedorff" mösste mr jo am beste drekt de janze Stadt noh däm Kähl ömbenenne. E Strößke odder e Plätzke wör do vill zo wennich.

Wenn Dübjens Vrönche, ehres Zeechens kolturpoletesche Dommschwätzerin von de Blau-Jäle, dozo noch konstateeht: "Düsseldorf hät em janz vill jode Empolse ze verdanke", deht mr sech automatesch an sinn verko(r)kste Häppenings erennere, wo hä tösche 2001 on 2003 em Parkhotel zosamme met en Brijad Kaffsackmösche ne Hoope Driss jemaht hät.

Ons Thöringer Jrinsback hät schonn Reiht, wenn hä sonn Lütt als Wechtichtuer enstofe deht. Wemmer onbedengt jet noh Immedorff benenne well, böt sech dat Stöckske vom Flenger Broich zwesche de Vennhuuser on de Rosmarinstroß för en Ömbenennong an. Odder dat Stöckske von de Erkroder Landstroß zwesche de Stroße Am Höltjen on Suerwäch.

Charle-Manes

 
© Pixelio / Rita Köhler
 
© Pixelio / Sabine Geißler