Düsseldorwer Ieskakau

En herrleche Erfreschong an wärme Däch.

Wat mr brucht:
so 300 Jramm Ies en Stöckskes (so e Schälche jefrore Wasser ussem Iesfach)
so 150 Jramm Kondensmelch odder Kaffeesahn (ee klee Döske odder Fläschke)
ee Lot Zocker brunne, wisse odder Vanillje
2wee Lot Kakaupolwer
1 bes 2 Riejel Vollmelchschockelad
1 bes 2 Pinche Kakau- odder Schocko-Likör
en Köchemasching (ne Mixer met Jlasopsatz on e Röhrwerk dren)

Wie mr et mäht:
Als ehschdes mähste de Köchemasching parat on dehst de Kondensmelch odder de Kaffeesahn erin. Donoch de Masching kohz loope losse, domet dat Züch jet schuumich jeschlare wöhd. Nu dehste de Iesstöcker en de Mixer erin on lötts de Masching loope bes dat Ies janz kleen es. (Äwwer Vörsecht, wennste nämmech kinne Deckel drop dehs, kütt dech dat Züch schneller bowe erus als wieste kicke kanns). Jetz komme de öwrige Zotate dobei: De Schockeladeriejel, dat Kakaupolwer on de Zocker. Zom jode Schloss kütt dat Likörche erin. Alles jot vermengeleere.
Fähdich!

En Jläskes ömfölle on Drenkhälmches dobeijäwe.

Jode Dohsch!

PS: De Zotate könne je noch persönleche Jeschmack e besske varieeht wehde. För zom Beispill dodörch, dat mr sowoll Kakau- als och Schocko-Likör zosamme erindeht.