Mätesmänner

(Dat erjövt so e Dotzend Stöck)

Wat mr brucht:
2 Pongk Weezemähl
jet mieh als ne halwe Liter Melch
150 Jramm Zocker
100 Jramm jode Botter
80 Jramm fresche Heff
50 Jramm Marzepan
15 Jramm Salz
zweemol dat Jäle vom Ei
Rosinge on ähden Piefkes för de Verzeerong

Wie mr et mäht:
En dat Mähl en Mold mache, on de Melch op 27 Jrod erwärme. De Melch zosamme met de Heff en de Mählmold erindonn on verröhre.
Donoh Zocker, Salz on de jode Botter dobeidonn. Dat moss mr dann so lang knäde bes alles jlatt es. Dä Deech en halwe Stond zojedeckt rohe losse. Jet Mähl op de Ahbiedsfläch strüe on dä Deech dodrop jet plattdröcke. Dann dohder dä von bowe on onge sowies von rähts on lenks wies ne Breefömschlach zor Medde zosammefalde. Dat jetz von bowe noh onge so öwerenangerschlare, dat et en Roll jövt. De Roll met dr Noht noh onge so zerka 20 Menudde opjonn losse. Met dr Hangkkant dä Kopp forme on do, wo dr Hals es, jet endröcke.

De Jrondfijur/e op e Blech läje on so en halv Stond lang bei zerka 30 Jrod jonn losse. Donoh de Fijürkes jet plattkloppe – äwwer nit de Köpp. Ärm on Been met e Metz enschniede. Als Verzeerong ähden Piefkes endröcke on Rosinge als Oore ensetze. Dat Jäle vom Ei verquerle on de Mätesmänner domet enpensele. Dann widder en halv Stond jonn losse. Donoh dat Janze em vörjeheezte Owe bei 190 Jrod so zerka 20 Menudde backe.

Wenn et nit jeklappt hät, künnder Üch bei Hinkels Jupp, dat es dä Rejional­obermeester von dr Bäckerennong, beschwere. Von demm es nämmech dat Rezepp.