Schaffu met Jehax

(so för 2 bes 3 Lütt)

Wat mr brucht:
1 Kopp Schaffu (Wersing)
1 Pongk Jehax
1 Pongk Mett (half on half)
2 Ölk on een Knuffloochzieh
ee Ei, ee ahl Brötche on jet Melch
Fett för zom Brode
ne Schlach Botter on jet Jrieweschmalz
Lorbeerbläder, Köhm
Moskatnoss, Wacholderbeere
Peffer, Salz on Zwibbelsalz
Mostert on Alt

Wie mr et mäht:
Zoehsch dat Brötche en wärm Wasser enweeche on usdröcke.
Dann een von de Ölks en Wörfel schniede,
de Knuffloochzieh schälle on presse.
Dat Janze met dem Ei on dem Mett vermengeleere.
Met Peffer, Salz on Zwibbelsalz wöhze on jet trecke losse.

Dat Fett en dr Pann erhetze;
us dem Mett met dr Hangk Klopse forme,
en de Pann deue on jet platt dröcke;
von beede Sidde kräftich anbrode.

De zwedde Ölk wörfele;
dat Jrieweschmalz em Pott erhetze;
de jewöhfelte Ölk dobeidonn on jlasich wehde losse.
Nu dat Suerkruut met Wacholderbeere on Lorbeerbläder zoföje.
Noh Jeschmack jet Köhm dobeijäwe.
Dat Janze met e besske Wasser aflösche on
so 20 bes 30 Menudde koche losse.

Dreddens de Ähpels schälle on en Salzwasser jar koche;
afschödde on mem Ähpelsdämper stampe.
De heeße Melch on de Schlach Botter drenröhre
on met Salz on Moskatnoss afschmecke.

Dann alles zosamme op dr Desch.
Jet Mostert dobei för de Bremsklötz
on e lecker Alt för de Verdauong.

Jode Honger!