Schaffu ongernanger

(so för 2 bes 3 Lütt)

Wat mr brucht:
1 Pongk Ferkesfleesch (vom Hals)
1 Liter Wasser (zerka)
1 Kopp Schaffu (Wersing)
1 Ölk (meddeljroß)
1 Pongk Ähpel
1 Lorbeerblättche
Moskat
Peffer
jet Salz
1 Jläske Alt

Wie mr et mäht:
Zoehsch wöhd dat Ferkesfleesch zosamme
met de jepellde Ölk, dem Lorbeerblättche on jet Salz
so lang em Wasser jekocht bes et weech es.

Nu de Ähpels wäsche, schälle on en Wörfelkes schniede.
Dann de Schaffu potze on och kleenschniede.

Wenn dat Fleesch weech es,
ussem Pott erusnämme on och kleenschniede.

En die Fleeschbröh dann de kleenjeschneddene Schaffu
on de kleenjeschneddene Ähpels erindonn on jare losse.

Wenn dat Züch jar es,
dat kleenjeschneddene Fleesch drongerdonn.
Met Peffer, Salz on Muskat wöhze
on alles jot verröhre.

Fähdich!

Dat Janze dann op dr Desch stelle.
E lecker Alt dobei för de Verdauon

Jode Honger!