De Kölsche on de Aape
 

1. Düsseldorf-Köln
Ne Düsseldorwer hät ne dresseehde Schempans als Huusdier. Eenes joden Dachs moss hä wäjens en Erwschaffsanjeläjeheet zom Ampsjerecht noh Kölle. Weil hä kinne hät, dä en de Zwescheziet op de Schempans oppasse deht, nömmt hä de Aap kohzerhangk met.

Hä löst ne ne Kengerfahrsching för dat Dier on nömmt de S-Bahn noh Kölle. Vom Kölner Haupbahnhoff mäht hä sech zo Foß op zom Ampsjerecht. Op de Letzeburjer Stroß 101. Zosamme met de Aap. Ongerwächs kommense an de Bäckerei Schmitz vörbei, dem bekannte Schmitz Backes. Se halde an on de Düsseldorwer entschleeßt sech, för sech on de Schempans zwee Brötches ze koofe.

Weil hä de Aap do äwwer nit met en de Lade nämme darf, fröcht hä en jonge Frau drusse, of se nit ne kohze Momang op de Schempans oppasse kann. Die wellicht en on spillt drusse jet met de Aap. Kütt en äldere Frau vörbei, stüppt on fröcht dann de jöngere: "Von wäm hanntse dä denn?" "Dä es von nem Düsseldorwer." Drop de äldere schockeeht: "Kunnt mr dat denn nit vörher op dem Ultraschallbeld sünn?"

 

2. Köln-Düsseldorf
En jöngere alleenstehende Motter us Kölle moss eenes joden Dachs wäjens en Vatter­schaffsanjeläjeheet zom Ampsjerecht en Düsseldorf. Am Owerbelker Maht. Weil se kinne Babysitter hät, dä en de Zwescheziet op dat Blach oppasse kann, nömmt se dat Kengk kohzerhangk met.

Se löst ne Fahrsching (dat Schrinzke es frei), on se fahre met de Bahn noh Düsseldorf. Em Afdeel es noch en äldere Frau. Die luert sech dat Rotzech an säht dann janz onscheneeht för zo de Motter: "Dat es äwwer e hässlech Kengk. Do es jo janix Schönes draan. So e hässlech Blach hann ech noch nie jesenn" Drop fängt de Motter hähzzerrießend an ze kriesche. Dat steijert sech zo nem Schreikramp. Weil dat nit uszehalde es, verlösst de äldere dat Kupeh.

Kütt de Schaffner ent Afdeel. Süht dat hüülende Elend on versöhkt, de Motter zo berohije. Äwwer et notzt nix. Die hüllt on hüllt on hüllt. Drop de Schaffner: "Leev Frau berohicht Üch doch. Ech holl Üch jetz ehschmol ne Kaffee on för de Aap breng ech och en Banan met.

Charle-Manes

 
© Pixelio / Nicole Porschen