Verzäll
 
De Afzock met de düüre Tellefonnommere Immedorff on de liberale Wiewer von Düsseldorf
De 0180er-Vörwahle De Selwerhochziet
Düsseldorf 1790 E verquieres Demokratieverständnes
Düsseldorf on ech Hoffmänn
Schmitz Backes De Ähpels- odder Ähdäppelskäfer
Jlöck Aff De Kölsche on de Aape
Vörweihnachtsziet Narrezahl 11
Alaaf + Helau B 9
Schlosstorm Jasthoff „Aldes Forsthuus“