Ronger komme se emmer …

 

De nohfoljende Dörchsare send so op verschiddene
Ähr Börlin-Flöch von de Pilote odder de Stuwardesse
an de Passajeere öwermeddelt wohde. Onjelore.

Noh de Landong: "Hähzlech wellkomme en Börlin. Leev Lütt, siddens so jot on blifft noch anjeschnallt setze bes mer de engkjöltije Parkposezjon erreecht hannt on de Anschnallzeeche erlosche send. Dann künnder widder wies jewonnt drängele on schobse."

De Fliejer es jelandet on rollt en Richtong Parkposezjon. Äwwer schonn höht mr de Secherheetsjurte klicke: Drop de Pilot: "Leev Lütt, en de Jeschechte von de Loftfaht esset bes jetz noch kinnem Passajier jelonge, vör sinnem Flochzöch de Flochsteech ze erreeche. Blifft deswäje anjeschnallt bes mr ons Parkposezjon erreecht hannt."

Floch von Börlin noh Mönche. De Stuwardess beem Affloch: "Mer weese dodrop hen, dat et sech hee öm ne Nitroocherfloch handele deht. För de Roocher mangs Üch dommer jet späder de Terasse rähts on lenks öffene on zeije do och dr Felm: "Vom Wende verweht."

De Pilot nohdäm hä beem ehschde Landeanfloch dörchstarte mosst: "Leev Lütt, wellkomme bei Ähr Börlin-Happy-Hour: "Zwee Landonge zom Preis von eene."

Ähr Börlin kohz vör de Landong en Mönster. Dörchsach vom Pilot: "Mer wesse nit, off mer do wäjens dem Näwel lande künne. Äwwer vör ons versöhkt et jrod en Losthansa-Masching. Wahde mer dat Erjävnes mol aff…"

Floch von Börlin noh London. Kohz noh de Landong foljende Dörchsach von de Stuwardess: "Leev Lütt, wellkomme en London-Stänstätt. Dat Wäder es kalt, usselich on onjemötlech – jenau wie minne Ex-Mann."

Stuwardess beem Dörchjäwe von Secherheetshenwiese: "Wenn de Drock en de Kabine affällt, falle automatesch Suerstoffmaske ussem Plafong. Höhdens dann op ze kriesche, treckt de Mask zo Üch röweer on plazeeht se fess op Schnüss on Nos. Wenner met nem Kleekengk reese doht, doht Üch zoehsch de Mask opsetze on hölpt dann däm Blach. Wenner met zwee Blare reese doht, es jetz der Momang jekomme, wo Ehr Üch entscheede mösst, welches Üch dovon leewer es."

Ängsleche Passajier zor Stuwardess: "Deht so e Flochzüch eejenslech off affstöhze?" Drop de Stuwardess: "Enä, jode Mann, do kann ech Üch berohije. Meestens nor eemol."

Jlöck aff on nix för onjot!
Üere
Charle-Mane