E verquieres Demokratieverständnes

 

Am Sonndach, dem 17. Feberwar 2008, kunnte –dr Justez sei Dank– de Düsseldorwer Börjer wedder mol ehr vörnähmstes Rääsch wohrnämme on wähle jonn. Se dörfte för odder jäje dr Verbliev von dem Jrondstöck vörem Jolzemer Freedhoff bei de Stadt entscheede. Sacharjumente doför odder dojäje wore vörher jenoch usjeduuscht wohde. Do well ech hee och nit drop enjonn. Wat äwwer onbedengt op et Tapet moss, es dat verquiere Demokratieverständnes von ons Thörenger Jrinsback (för alles zoständich, äwwer för nix verantwohtlech) on sinn Enturasch.

Die hadden sech doch allen Ähnzdes nit entblödet, de möndije Börjer ze empfähle, dr Afstemmong fähnzebliewe! Dat es –sowiet ech denke kann– afselut dat ehschte Mol, dat deutsche Politeker sojet von Stapel losse. Dat de chressdemokrötesche Rotsfrakzjon do met dem OB kondom jeht, hät mech nit jewondert. Die süht ehr Exestenzberechtijong sowieso mar dodren, för däm OB als Anbädongsvereen ze fonktjoneere. On de FDP dohden ehr liberale Jrondsätz domet verwerkleche, dat se erklierden "Mer nämme ons de Freeheet, ons dem OB sinn Meenong anzeschleeße"! Ech kunnt et nit fasse.

Charle-Manes